မူလစာမ်က္ႏွာ

Wednesday, May 9, 2012

ဘူၾကီးလဲဒါၾကီးကဘူၾကီးလဲ??????

    ဒီအဘြားၾကီးကလဲ နန္႕တုန္းရြတုန္းဆပ္စလူးထတုန္းပါလားေနာ္...ပံုထဲမွာေတာင္လိုက္ရြေနေသးတယ္...ေသရင္ေတာင္ အေခါင္းထဲမွာရိကၡာမထည့္ေပးရဘဲနဲ႕        အလွကုန္ပစၥည္းေတြထည့္ေပးပါလို႕မွာသြားမယ္တဲ႕တူတယ္..

No comments:

Post a Comment